آشنایی با دکتر محبوبی

dr Mahboobi

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
فلوشیپ فوق تخصصی اورولوژی کودکان
درمان ناهنجاری‌هاى مادرزادى ادرارى- تناسلى

متولد 1348 تهران
دیپلم ریاضی و فیزیک دبیرستان البرز 1367
ورود به دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1367 با رتبه 156 منطقه 1
فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران  1375 با معدل 17/92
پزشک وظیفه 1377-1375 در نیروی زمینی
رتبه دوم تألیف دانشجویی با کتاب " مبانی بیماریهای پوست" سال 1376
نفر پنجم امتحانات ورودی دستیاری اسفند1377
دوره تخصصی ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بخش میزراه 2 بیمارستان سینا، سال 1382-1378
بورد تخصصی ارولوژی 1382
ضریب کا در شهرستان خرمشهر 1385-1382 
دوره فلوشیپ فوق تخصصی ارولوژی کودکان، در مرکز طبی کودکان سال 1387-1385
اتمام دوره فلوشیپ در سال ۱۳۸۷
شاغل در مرکز طبی کودکان از 1388 تا 1396 در قالب ماده 88
مشارکت فعال در برنامه آموزشی بخش ارولوژی اطفال طی 8 سال
ایراد سخنرانی های متعدد در جوامع علمی از اردیبهشت  1386
دبیر شاخه ارولوژی اطفال انجمن ارولوژی ایران از سال 1391

زمینه فوق تخصصی فعالیت (درمان جراحی و طبی)

ارولوژى اطفال و درمان ناهنجاري‌هاى مادرزادى ادرارى- تناسلى

کتاب‌های منتشر شده

20 عنوان کتاب چاپ شده توسط انتشارات تیمورزاده، در زمینه علوم پزشکی، از سال 1375 تا 1384

مشارکت فعال در تدوین  کتاب 50 امین سال ارولوژی

تألیف فصل " هیپوسپادیاس " در کتاب جامع ارولوژی، چاپ دوم و سوم.

مقالات چاپ شده:

Kajbafzadeh AM, Rasouli MR, Dianat S, Nezami BG, Mahboubi AH, Sina A. Urethral hydrodistension for management of urethral hypoplasia in prune belly syndrome: long-term results. J Pediatr Surg. 2010; 45:2217-21
Kajbafzadeh AM, Sharifi-Rad L, Ghahestani SM, Ahmadi H, Kajbafzadeh M, Mahboubi AH. Animated biofeedback: an ideal treatment for children with dysfunctional elimination syndrome. J Urol. 2011; 186(6):2379-84
Kajbafzadeh AM, Nikfarjam L, Mahboubi AH, Dianat S. Antibody formation following botulinum toxin type A (Dysport) injection in children with intractable bladder hyper-reflexia. Urology. 2010; 76:233-7
Nezami BG, Mahboubi AH, Tanhaeivash R, Tourchi A, Kajbafzadeh AM. Hypospadias repair and glans augmentation using a modified Mathieu technique. Pediatr Surg Int. 2010; 26:299-303
Kajbafzadeh AM, Talab SS, Elmi A, Mahboubi AH, Pourmalek P, Esfahani SA, et al. Modified scrotal approach for correction of abdominoscrotal hydrocele in children: clinical presentation and description of technique. Urology. 2010; 76:87-91
Tourchi A, Kajbafzadeh A, Nejat F, Golmohammadi A, Alizadeh F, Mahboubi AH: Bilateral ureteropelvic junction obstruction presenting with hypertension and cerebral vascular accident; Journal of Pediatric Surgery, 45(11), 2010, pp.7-10
Kajbafzadeh A, Mahboubi AH, Payabvash S. Concomitant repeated intravesical injections of botulinum toxin-type A and laparoscopic antegrade continence enema; a new solution for an old problem. BJU Int. 2009; 103:1248-54
M. Nikoobakht, A. Mahboobi, A. Saraji, A. Mehrsai, A. Emamzadeh, M.T. Mahmoudi, G. Pourmand: Pelvic Nerve Neuropathy After Kidney Transplantation; Transplantation Proceedings, 39(4), 2007, pp. 1108-1110
Kajbafzadeh AM, Sabetkish S, Mahboubi AH, Sabetkish N. Single incisional approach for reconstruction of hypospadias and concomitant inguinal hernia. J Pediatr Urol. 2014; 10:45-51
Hojjat A, Keihani S, Mahboubi AH, Kajbafzadeh AM. Bladder Rupture as a Complication of Circumcision following Total Subcoronal Urethral Ligation. Case Rep Urol. 2018; 2018: 5394928
Paydary K, Emamzadeh Fard S, Mahboubi AH, Ziaee V, Moradinejad MH, Kajbafzadeh AM. Penile Skin Involvement as the First Presentation of Henoch-Schonlein Purpura Report of Nine Cases and Review of Literature. Iran J Pediatr. 2015; 25: e2177
Keihani S, Mahboubi AH, Kajbafzadeh AM. Re: Romain et al.: Delayed-onset Ureteral Obstruction and Calcification Masquerading as Renal Colic Following Deflux Injection (Urology 2016; 94:218-220). Urology. 2016; 97:278-279
Sabetkish S, Hedayat Z, Mahboubi AH, Vasei M, Alizadeh H, Kajbafzadeh AM. Abdominal neuroblastoma presenting as metastatic scrotal masses: a case report and review of the literature. Int Canc Conf J. 2014; 3:43-7

لطفاً اگر سوالی از دکتر محبوبی دارید، فرم زیر را پر کنید: